ĐIều Kiện Tham Dự 03/04/2018

Giới Thiệu Giải Đấu


Giải đấu toàn dân

  • Bắt đầu vào 07:00 mỗi ngày - kết thúc vào 23:00. Ngư thủ được quyền báo danh ngay khi bắt đầu và yêu cầu mở chỉ số đạn 30.
  • Mỗi ngày chỉ có 1 cơ hội tham gia miễn phí, lượt tạo mới sẽ bắt đầu vào 07:00 hôm sau.
  • Ngư thủ cần có 10,000 Xu trở lên để bắt đầu.
  • Để khiêu chiến lại, Ngư thủ cần dùng 50 kim cương cho mỗi lượt, mỗi ngày giới hạn 3 lần.